/

Pienillä teoilla suuria asioita

 

NUIKONLAHDEN VESIENSUOJELUYHDISTYS


NUIKONLAHDEN VESIENSUOJELUYHDISTYS SÄÄNNÖT


Tarkoitus ja toiminnan laatu  

Yhdistyksen tarkoitus on toimialueensa vesiensuojelun, luonnonsuojelun ja maisemanhoidon edistäminen, sekä koko toiminta-alueen kunnostus, suojelu ja hoito. 


Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys mm:


  1. Kokoaa saatavissa olevia tietoja toimialueensa ja sen vesistön tilaan vaikuttavista tekijöistä. 


  2. Edistää edellä mainittujen tietojen tunnetuksi tekemistä harjoittamalla tiedotus-, koulutus- ja neuvontatoimintaa. 


  3. Pyrkii vaikuttamaan vireillä oleviin maan- ja vedenkäyttösuunnitelmiin ja -hankkeisiin siten, että ympäristön suojelunäkökohdat tulevat riittävissä määrin huomioiduiksi.  


  4. Tekee esityksiä ja aloitteita vesistön tilan parantamiseksi.


  5. Seuraa epäkohtien poistamiseksi tehtävien toimenpiteiden toteuttamista. 


  6. Pitää yhteyttä eri viranomaisiin ja järjestöihin.  


  7. Järjestää asianmukaisella luvalla juhlia, retkiä, arpajaisia ja rahankeräyksiä. Yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia.
 


Jäsenet ja jäsenmaksut

  Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen.

  Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

  Varsinaiset jäsenet ja kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.


Jäsenen eroaminen ja erottaminen 

  Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.


  Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai on muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän yhdistykseen liittymällä on sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.


 Liittymis- ja jäsenmaksu 

  Varsinaisilta jäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää vuosikokous. 


 Hallitus 

  Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 2-8 muuta varsinaista jäsentä sekä 2-8 varajäsentä.


  Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.


  Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.


  Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.


  Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.


 Yhdistyksen nimen kirjoittaminen 

  Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja kumpikin yksin. Lisäksi hallitus voi määrätä yhdistyksen toimihenkilön yksin kirjoittamaan yhdistyksen nimen.


 Tilikausi ja toiminnan tarkastus 

  Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

  Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Tominnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle. Yhdistyksen kokoukset

  Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä maalis - toukokuussa.

  Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

  Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaiselle jäsenellä yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

  Yhdistyksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.


 Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen 

  Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeellä.


 Vuosikokous

  Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus

8.  valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

9. Valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varatoiminnantarkastaja

10.käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

  Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.


 Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen 

  Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttumisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

  Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.